Rodo

RODO, czyli zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Jako Paweł Krasucki OKnet w świetle przepisów jestem administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadam za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy
w następujących celach:

1) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawności działania usług) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);

2) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:

a. przechowywanie danych o połączeniach na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,

b. udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami,

c. zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego.

 

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

aprzez czas wykonania obowiązków, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”),

b. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny)

c. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).

3) wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

4) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

5) marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

6) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne: obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające
z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

7) weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę – Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem;

8) wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane o ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dotychczas złożonych reklamacjach – przez czas trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

We wskazanych wyżej celach (oprócz celu „zawarcia i wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych
i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani).

Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane.

Które dane należy nam podać?

Warunkiem skorzystania z naszych usług telekomunikacyjnych jest podpisanie umowy (czyli podanie nam imienia i nazwiska, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres, adres email, numer telefonu). Wprowadzenie tego warunku wobec abonentów nie jest naszą decyzją, ale wynika z przepisów prawa.

Jeśli nie podpisaliby Państwo umowy, nie moglibyśmy wykonywać usług telekomunikacyjnych objętych umową.

Jeśli podadzą nam Państwo w tym celu swój adres korespondencyjny, będziemy przesyłać na ten adres treść każdej proponowanej zmiany warunków łączącej nas umowy (w tym określonych w regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych). Natomiast jeśli dodatkowo podadzą Państwo adres poczty elektronicznej lub wskażą inny podobny środek porozumiewania się na odległość i złożą odpowiednią dyspozycję, będziemy przesyłać treść każdej zmiany umowy na adres elektroniczny lub w inny wskazany sposób.

Podanie danych o adresie korespondencyjnym i elektronicznym nie jest obowiązkiem ustawowym (ale bez podania adresu nie będziemy przesyłać Państwu informacji o zmianach treści umowy).

W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Państwa danych, w tym
o korzystaniu z naszej sieci telekomunikacyjnej, usług czy ze strony internetowej. Pojawienie się ich u nas jest konsekwencją technicznego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.

Dodatkowe informacje o danych osobowych

Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy mogą Państwo np. zamówić dodatkowe usługi lub towary albo skorzystać z funkcjonalności nieobjętych dotąd umową. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostaną aktualne.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Państwa dane przekazujemy:

  • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Automatyczne podejmowanie decyzji

Dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa w celu wykrywania nadużyć przy korzystaniu z usług i reagowania na nie podejmujemy automatyczne decyzje
o uznaniu określonego nietypowego ruchu telekomunikacyjnego za niezgodny z regulaminem i stanowiący tzw. nadużycie telekomunikacyjne. W konsekwencji ograniczamy taki ruch lub blokujemy IP wywołujące taki ruch. Mogą Państwo zakwestionować taką decyzję i wówczas sprawa będzie rozpatrywana przez naszego pracownika. Do podjęcia automatycznej decyzji wykorzystujemy informacje o połączeniach telekomunikacyjnych w naszej sieci (w tym o typowych i nietypowych wzorach ruchu w sieci) oraz o dotychczas zaobserwowanych przypadkach nadużyć.

Dane transmisyjne i o lokalizacji

W związku z tym, że korzystają Państwo z naszych usług telekomunikacyjnych, przetwarzamy Państwa dane transmisyjne (o połączeniach) i dane o lokalizacji (o położeniu urządzenia).

Dane transmisyjne przetwarzamy w celu:

1) wykonania umowy, w tym realizacji połączeń, zapewnienia ich jakości wynikającej z umowy, naliczania opłat za świadczone usługi oraz w celu rozpatrywania reklamacji;

2) zarządzania ruchem w sieci telekomunikacyjnej;

3) wykrywania nadużyć i zapobiegania im oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług;

4) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;

5) przechowywania na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów (przez 12 miesięcy);

6) marketingu bezpośredniego (o ile udzielą Państwo na to zgody).

 

Danymi transmisyjnymi, które wykorzystujemy, są dane o sposobie korzystania z naszych usług telekomunikacyjnych i z naszej sieci, w szczególności o tym, kiedy, jak często i w jaki sposób korzystają Państwo z dostępu do internetu, w tym o czasie trwania sesji internetowych i ilości transferowanych danych, o adresach odwiedzanych stron internetowych i Państwa aktywnościach na tych stronach, o rodzaju używanej technologii czy urządzenia końcowego (np. o modelu laptopa, telefonu, komputera i używanym systemie operacyjnym).

Dane transmisyjne możemy wykorzystywać lub przechowywać przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań wynikających z przepisów prawa.

W celach wykrywania nadużyć i zapobiegania im, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i usług oraz – w razie udzielenia nam zgody – w celach marketingowych będziemy wykorzystywać dane transmisyjne do profilowania naszych Klientów, oceniając na przykład, czy ich zachowania mogą zagrażać integralności naszej sieci.

Dane o lokalizacji (oznaczające dane wskazujące położenie Państwa urządzeń telekomunikacyjnych, pochodzące z sieci telekomunikacyjnej) przetwarzamy w celu:

1) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

2) marketingu bezpośredniego, co obejmuje również profilowanie, czyli dostosowanie otrzymywanej oferty do miejsc, w których korzystali Państwo z naszych usług (o ile udzielą nam Państwo na to zgody);

3) świadczenia usług dodatkowych, gdy dane te są niezbędne do ich świadczenia (o ile udzielą nam Państwo na to zgody).

Dane transmisyjne i o lokalizacji po ich całkowitej anonimizacji (to znaczy bez informacji, do którego abonenta się odnoszą) możemy przetwarzać na potrzeby statystyk, analiz dotyczących efektywności
i rozbudowy naszej sieci, zarządzania ruchem czy badań dotyczących przemieszczania się grup ludności między określonymi punktami naszej sieci.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

1) sprostowanie (poprawienie) danych;

2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych;

3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

 

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek poprzez adres email biuro@oknet.lublin.pl lub dzwoniąc pod numer 502268168 (numer dostępny jest na www.oknet.lublin.pl).

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności

lub

2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

Nasze dane kontaktowe: Paweł Krasucki OKnet, ul. Starowiejska 43, 21-003 Jakubowice Konińskie.
Tel. 502268168, biuro@oknet.lublin.pl